งานระบบเสียงตามสาย & หอกระจายข่าว

ระบบเสียงตามสาย คือการส่งสัญญาณเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต้นทาง อาจจะเป็นเสียงคนพูดใส่
ไมโครโฟน หรือเสียงจากเครื่องเล่นเสียง เครื่องรับวิทยุ หรือจากแหล่งอื่นๆ แล้วส่งไปที่เครื่องขยายเสียงเพื่อทำ
การขยายให้ได้กำลังสูงๆ เพื่อที่จะได้ส่งสัญญาณเสียงไปตามสาย ให้ได้ระยะทางที่ไกลๆ โดยที่ปลายทางของ
สายจะต่อเข้ากับลำโพง เพื่อกระจายเสียงออกไปในบริเวณนั้น

ระบบเสียงตามสาย อาจถูกเรียกได้หลายแบบเช่น ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงประกาศ ระบบ
กระจายเสียง ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีความหมาย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การกระจายเสียงตามสายสัญญาณออกไปในบริเวณที่ต้องการ ซึ่งเป็นการดัดแปลง
มาจากหอกระจายข่าว อาจจะมีวัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันบ้าง แต่พื้นฐานหลักการจะมี
องค์ประกอบเหมือนดังที่กล่าวมาในตอนต้น

การใช้งานระบบเสียงตามสายนิยมใช้ในระยะที่ไม่ไกลมาก เช่น ภายในเขตโรงพยาบาล เป็นต้น โดยปกติ
จะใช้ภายในอาคาร ระหว่างอาคาร หรือในพื้นที่หน่วยงาน โดยเฉลี่ยจะใช้ในระยะไม่เกิน 2 กิโลเมตรเนื่องจากยิ่ง
ระยะทางไกลก็จะยิ่งทำให้เกิดความต้านทานในสายเกิดการสูญเสียในสาย และทำให้คุณภาพของสัญญาณเสียง
ลดลง อาจจะท าให้เสียงที่ส่งออกไปดังค่อยลง หรือมีความชัดเจนลดลงจนทำให้ได้ยินไม่ชัดเจนหรือจับใจความ
ไม่ได้ ซึ่งระบบเสียงตามสายที่ดีจะต้องกระจายเสียงได้ชัดเจนและคลอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ